Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden MIJU Marketing

 

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij anders aangegeven:

1.1 Onder “MIJU Marketing” wordt in deze voorwaarden verstaan: MIJU Marketing, het bedrijf dat deze Algemene Voorwaarden hanteert. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Arnhem, onder nummer 86149563.

1.2 Onder “Klant ” wordt in deze voorwaarden verstaan: de wederpartij van MIJU Marketing in de overeenkomst.

1.3 Onder “Overeenkomst” wordt in deze voorwaarden verstaan: de overeenkomst tussen MIJU Marketing en de Klant.

1.4 Onder “Diensten” wordt in deze voorwaarden verstaan: de werkzaamheden en leveringen die door MIJU Marketing aan de Klant worden geleverd.


Artikel 2: Aanbod en Offertes

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van MIJU Marketing zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 2.2 Indien deze voorwaarden tevens in een andere taal dan het Nederlands zijn opgesteld, prevaleert de Nederlandse tekst bij enige inconsistentie. 

2.3 Alle offertes zijn gebaseerd op informatie die door de Klant is verstrekt. De Klant garandeert dat alle informatie die essentieel en/of relevant is voor de planning en uitvoering van de offerte, is verstrekt.

 2.4 Alle bij een offerte verstrekte informatie en/of specificaties gelden slechts bij benadering en zijn voor MIJU Marketing alleen bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.

 

Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst

 3.1 De Overeenkomst komt tot stand op de wijze zoals beschreven in de offerte of zoals anderszins schriftelijk overeengekomen.

 3.2 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen zijn slechts bindend, indien MIJU Marketing deze schriftelijk heeft bevestigd. Ook afspraken die zijn gemaakt met en/of toezeggingen die zijn gedaan door het personeel van MIJU Marketing moeten door MIJU Marketing schriftelijk worden bevestigd, alvorens deze haar binden.

 

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 MIJU Marketing zal zich inspannen om de overeengekomen Diensten naar beste vermogen uit te voeren conform de eisen van goed vakmanschap.

4.2 De Klant verstrekt alle benodigde informatie en materialen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Diensten.

 

Artikel 5: Verplichtingen en Verantwoordelijkheden van de Klant

5.1 De Klant zorgt ervoor dat alle gegevens en materialen die nodig zijn voor de uitvoering van de Diensten tijdig en volledig aan MIJU Marketing worden verstrekt.

5.2 De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens.

 

Artikel 6: Facturatie, Betaling en Incassokosten

6.1 Facturatie vindt plaats volgens de afspraken in de Overeenkomst.

6.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

 6.3 Bij niet-tijdige betaling is de Klant van rechtswege in verzuim en is MIJU Marketing gerechtigd om rente en incassokosten in rekening te brengen.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 7.1 MIJU Marketing is aansprakelijk voor directe schade die rechtstreeks voortvloeit uit een aan haar toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst.

 7.2 De aansprakelijkheid van MIJU Marketing is beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde van de betreffende Diensten.

 

Artikel 8: Overmacht

8.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en controle van MIJU Marketing die nakoming van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

8.2 In geval van overmacht is MIJU Marketing gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 

Artikel 9: Geschillen

 9.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen MIJU Marketing en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 9.2 Alle mogelijke geschillen tussen partijen die vallen onder de competentie van een Arrondissementsrechtbank, worden in eerste instantie exclusief behandeld door een door MIJU Marketing aangewezen Arrondissementsrechtbank.

Chat openen
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?